Protok

“In-Line” merenje masenog protoka ili standardni volumetrijski protok u komprimovanom vazduhu i nekorozivnih gasova. Maseni merač protoka, koristi princip anemometra sa vrućim filmom za direktno merenje masenog protoka gasa. Korekcija po temperaturi i pritisku medijuma, nije potrebna.

Proizvodi